V imenu neslovensko govorečih in v svojem imenu sprašujem o novem sistemu zaračunavanja. Torej gre za napol novinarsko vprašanje, če želite, da sem iskren.


Nekatera vprašanja se nanašajo na Elektro Maribor, nekatera na Energijo Plus. Trudim se razložiti situacijo v angleščini, saj se niti Elektro ne Energija ne moreta potruditi. In če sem iskren, se zdi, da Slovenija tega ne razume v svojem jeziku, tako da...


Če mi to razložite, vam bo to na dolgi rok prihranilo nekaj časa. Ljudje, ki bodo brali moje poročilo, vam ne bodo vedno znova postavljali istih vprašanj. Neodgovorjena vprašanja ali vprašanja, na katera ni mogoče odgovoriti, bodo del poročila, katerega namen je pojasniti predlagano ureditev.


1. Tukaj imamo formulo za novo omrežnino s 15-minutnim merjenjem. Zagotovil jo je član javnosti. Ali lahko potrdite, da je to pravilno, ali imate boljšo formulo?


2. Torej je v mojem primeru na primer Energija Plus v celoti odgovorna za tarifo, Elektro Maribor pa za števec?


3. "Dogovorjena moč pomeni vnaprej določeno obračunsko moč uporabnika sistema. Izhajala bo iz preteklih navad odjema električne energije in bo določena individualno za posamezno merilno mesto, vendar le tam, kjer so omogočene 15-minutne meritve. Za merilna mesta brez 15-minutnih meritev obračunsko moč predstavlja odstotek glede na priključno moč, ki je določen v Aktu."


Ali imam petnajstminutni števec, in če ne, ali je ta možnost trenutno na voljo?


4. Ali se moram obrniti na Elektro ali na družbo Energija, če se odločim za zamenjavo števca?


5. Ali moram za boljši števec plačati? Kaj če se bom želel vrniti? Z drugimi besedami, ali lahko izbiram med priključeno in dogovorjeno močjo?


6. Približno kolikšen odstotek gospodinjskih odjemalcev ima trenutno 15-minutni števec?


7. Ali bo vsako mesečno število 15-minutnih obdobij, ki presega dogovorjeno moč, izraženo v formuli z n, povzročilo višje stroške, kar pomeni, da je meja 0?


8. Ali pa zgornja meja, ki je odjemalec očitno ne bo želel preseči, dobavitelj pa bo želel, da jo preseže, pravno ostaja v pristojnosti podjetja, ki izdaja račune?


9. Ali bo meja enaka v 28-dnevnem kot 31-dnevnem mesecu?


10. Tako kot obstaja formula, lahko obstaja tudi kalkulator. Spletni kalkulator, v katerega lahko vnesete različne scenarije - priključno moč, dogovorjeno moč ali porabo v različnih obdobjih - in dobite edini pravi odgovor za vaše gospodinjstvo. Ali bo ta kalkulator na voljo tistim, ki imajo dogovorjeno moč, preden jim jo bodo dogovorili jim prodajalci električne energije?

 

Elektronsko sporočilo Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo o tem

 

 

 

 

And here's what I thought that meant...

On behalf of non-Slovenian speakers and myself, I ask about the new charging system. So it is a semi-journalistic question, if you want me to be honest.


Some of the questions relate to Elektro Maribor, some to Energija Plus. I am trying to explain the situation in English, because neither Elektro Maribor nor Energija Plus can be bothered. And to be honest, Slovenia does not seem to understand it in its own language, so...


If you explain this to me, it may save you some time in the long run. The people who read my report will not ask you the same questions over and over again. Unanswered questions or questions that cannot be answered will form part of the report, which aims to explain the proposed arrangements.


1. Here we have a formula for the new network charge with a 15-minute measurement. It has been provided by a member of the public. Can you confirm that this is correct, or do you have a better formula?


2. So in my case for example, Energija Plus is entirely responsible for the tariff, and Elektro Maribor is entirely responsible for the meter?


3. "Agreed power means the predetermined billing power of the system user. It will be based on past electricity consumption habits and will be determined individually for each metering point, but only where 15-minute metering is enabled. For metering points without 15-minute metering, the billing power shall be a percentage of the connection power specified in the Act."


Do I have a 15-minute meter, and if not, is this option currently available?


4. Do I need to contact Elektro or Energija if I decide to change my meter?


5. Do I have to pay to get a better meter? What if I want to go back? In other words, can I choose between connected power and agreed power?


6. Approximately what percentage of household customers currently have a 15-minute meter?


7. Will each monthly number of 15-minute periods exceeding the agreed output, expressed in the formula by n, result in higher costs, i.e. the limit is 0?

8. Or does the upper limit, which the customer will clearly not want to exceed but the supplier will want him to exceed, legally remain at the discretion of the billing company?


9. Will the limit be the same in a 28-day month as in a 31-day month?


10. Just as there is a formula, there can also be a calculator. An online calculator where you can enter different scenarios - connected power, contracted power or consumption at different times - and get the only right answer for your household. Will this calculator be available to those who have an agreed power before their electricity sellers agree it for them?

 

Email to the Ministry of Environment, Climate and Energy about this

 

 

 

 

Če vam je bil movie všeč, si oglejte našo načrtovano predstavo o slovenski podrejenosti (s psiho izpadi) v prvi angleški uprizoritvi te znamenite slovenske igre.

Odjemalec plina? Poskusite našo zadnjo veliko produkcijo, zmagovalni primer broadwayske uspešnice, ki je zaradi slovenske podrejenosti (s psiho izpadi) propadla, 
"Konec ocenjevanja porabe plina na podlagi vere v Sloveniji".

If you enjoyed this movie, check out our planned performance on Slovenian subservience (with psycho breakouts) in the first English production of this famous Slovene play.

Gas customer? Try our last big production, the Broadway hit that flopped due to Slovenian subservience (with psycho breakouts)
"An End To Faith-Based Gas Usage Estimation in Slovenia".